Bez kategorii

NOWOŚĆ  w    “CENTRUM ZDROWIA ZAKLICZYN” !!!
Chcesz by Twoje dziecko miało postawioną sprawną i szybką diagnozę ? Twoje dziecko boi się pobierania krwi ? Nie chcesz niepotrzebnie faszerować swojego malucha antybiotykami  ? W naszym ośrodku masz możliwość wykonania szybkiego badania CRP z palca ! Serdecznie zapraszamy !

 

CRP (białko C-reaktywne) jest białkiem ostrej fazy syntetyzowanym w wątrobie. Wytwarzanie CRP jest gwałtownie indukowane w odpowiedzi na zakażenie, stan zapalny lub obrażenia tkanek. Pomiar stężenia CRP może być pomocny w leczeniu pacjenta z objawami zakażenia. Podczas oceny w świetle stanu klinicznego pacjenta, pomiar CRP może pomóc fachowemu personelowi opieki zdrowotnej w odróżnieniu zakażeń bakteryjnych od wirusowych oraz racjonalizacji antybiotykoterapii. Monitorowanie stężenia CRP zapewnia także obiektywną metodę oceny reakcji na leczenie, ponieważ dzięki skutecznej terapii stężenie CRP szybko spada.

 

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez „Centrum Zdrowia Zakliczyn” spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Woźniak (dalej zwany „Centrum Zdrowia”) Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Centrum Zdrowia:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO” jest Jerzy Woźniak, tel.:14 665 39 99, e-mail: Zakliczyn@tlen.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Centrum Zdrowia w Zakliczynie:  ochrona.danych.kontakt@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub społecznej;

b) leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;

c) niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy;

d) diagnozy medycznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Centrum Zdrowia jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 24, 26, 27, 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odbiorcami Państwa danych mogą być między innymi:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; ©Kancelaria Sejmu s. 9/9 2009-04-28

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawno- ści, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

9) Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, któ- rej dokumentacja dotyczy.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Zdrowia w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

a) w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych, do czasu ich zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po zakończeniu świadczeń zdrowotnych, do czasu wycofania zgody;

b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Centrum Zdrowia w związku z prowadzeniem działalności zdrowotnej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Zdrowia;

c) w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Centrum Zdrowia stanowiących podstawę takiego przetwarzania;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zawartych w punkcie 3. Podanie danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Centrum Zdrowia, ani składania dodatkowych oświadczeń.

Darmowe szczepienia na pneumokoki !

Jak informuje Państwowy Inspektorat Sanitarny w dniu 20 marca rozpocznie się ogólnopolska akcja darmowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. Bierze w niej udział także “Centrum Zdrowia Zakliczyn”. Przedsięwzięcie potrwa do 29 czerwca.

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne. Mogą z nich skorzystać maluchy, które nie ukończyły jeszcze 5 roku życia (urodzone w latach 2013-2016) i wcześniej nie zostały przeciwko pneumokokom zaszczepione.

Działanie preparatu będzie skuteczne, jeśli młodzi pacjenci otrzymają dwie dawki, podawane w odstępie co najmniej miesiąca.

“Centrum Zdrowia Zakliczyn” prowadzi zapisy dzieci uprawnionych do szczepień.

Informacja telefoniczna w tej sprawie:
tel. 14 665-34-27,   14 665-26-27


Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

Więcej informacji uzyskają Państwo klikając w ten link.

Miło nam poinformować, iż od 20 lutego 2018 w Naszym Ośrodku rozpoczęła pracę Pani  Barbara Otfinowska lek.  spec. ginekolog-położnik.

Lekarz przyjmuje we wtorki między 15:00-20:00.

Z dumą pragniemy poinformować iż Pani Danuta Żychowska, położna naszego Zakładu, wzięła udział w szkoleniu w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymując tym samym certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych !

Przewiń do góry