Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez „Centrum Zdrowia Zakliczyn” spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Woźniak (dalej zwany „Centrum Zdrowia”) Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Centrum Zdrowia:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO” jest Jerzy Woźniak, tel.:14 665 39 99, e-mail: Zakliczyn@tlen.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Centrum Zdrowia w Zakliczynie:  ochrona.danych.kontakt@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub społecznej;

b) leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;

c) niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy;

d) diagnozy medycznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Centrum Zdrowia jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 24, 26, 27, 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odbiorcami Państwa danych mogą być między innymi:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; ©Kancelaria Sejmu s. 9/9 2009-04-28

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawno- ści, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

9) Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, któ- rej dokumentacja dotyczy.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Zdrowia w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

a) w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych, do czasu ich zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po zakończeniu świadczeń zdrowotnych, do czasu wycofania zgody;

b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Centrum Zdrowia w związku z prowadzeniem działalności zdrowotnej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Zdrowia;

c) w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Centrum Zdrowia stanowiących podstawę takiego przetwarzania;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zawartych w punkcie 3. Podanie danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Centrum Zdrowia, ani składania dodatkowych oświadczeń.

Darmowe szczepienia na pneumokoki !

Jak informuje Państwowy Inspektorat Sanitarny w dniu 20 marca rozpocznie się ogólnopolska akcja darmowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. Bierze w niej udział także “Centrum Zdrowia Zakliczyn”. Przedsięwzięcie potrwa do 29 czerwca.

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne. Mogą z nich skorzystać maluchy, które nie ukończyły jeszcze 5 roku życia (urodzone w latach 2013-2016) i wcześniej nie zostały przeciwko pneumokokom zaszczepione.

Działanie preparatu będzie skuteczne, jeśli młodzi pacjenci otrzymają dwie dawki, podawane w odstępie co najmniej miesiąca.

“Centrum Zdrowia Zakliczyn” prowadzi zapisy dzieci uprawnionych do szczepień.

Informacja telefoniczna w tej sprawie:
tel. 14 665-34-27,   14 665-26-27


Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

Więcej informacji uzyskają Państwo klikając w ten link.

Miło nam poinformować, iż od 20 lutego 2018 w Naszym Ośrodku rozpoczęła pracę Pani  Barbara Otfinowska lek.  spec. ginekolog-położnik.

Lekarz przyjmuje we wtorki między 15:00-20:00.

Z dumą pragniemy poinformować iż Pani Danuta Żychowska, położna naszego Zakładu, wzięła udział w szkoleniu w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymując tym samym certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych !

Przewiń do góry